Wat is tromboseprofylaxe

Wat is tromboseprofylaxe? In de medische wereld wordt nog steeds volop onderzoek gedaan naar trombose.

Trombose is een aandoening die relatief vaak in Nederland voor komt. In bepaalde situaties kan deze aandoening verstrekkende gevolgen hebben.

In sommige situaties kan trombose zelfs voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Mede daarom is het voor de medische wereld ontzettend noodzakelijk om onderzoek te doen.

Wellicht dat men op den duur een geschikt medicijn kan vinden. Hiermee zou trombose voorkomen of helemaal verholpen kunnen worden.

Tegenwoordig hebben artsen met name de beschikking over medicatie waarmee erger voorkomen kan worden. Een treffend voorbeeld hiervan zijn de antistollingsmiddelen.

Deze medicijnen kunnen in de basis niet voorkomen dat trombose in je lichaam kan komen. Maar, deze medicijnen kunnen wel erger voorkomen op het moment als er sprake is van trombose.

Inhoud

Ziekenhuizen

In bepaalde situaties worden mensen met trombose opgenomen in het ziekenhuis. Dit is bijvoorbeeld het geval als de situatie verslechterd of als er sprake is van een longembolie of hersenembolie.

Longembolie

Beide situaties kunnen levensgevaarlijk zijn, waardoor acute hulpverlening gewenst is.

Maar, een risicofactor voor trombose is ook het langdurig liggen/zitten. Helaas hebben sommige patiënten in een ziekenhuis hier ook mee te kampen. Door beperkingen van hun lichaam zijn zij simpelweg aan hun bed gekluisterd.

Hierdoor bestaat er een groter risico op het krijgen van trombose. Dat is uiteraard niet wenselijk en mede daarom zijn er protocollen opgesteld.

In de verschillende ziekenhuizen bestaan duidelijke protocollen omtrent de aanpak van artsen bij bepaalde situaties. Op die manier is eigenlijk ook de tromboseprofylaxe tot stand gekomen.

Heb jij enig idee wat tromboseprofylaxe exact inhoudt? In dit artikel lees je alles over tromboseprofylaxe.

Complicaties tijdens een ziekenhuisopname

Als een patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt, kunnen er complicaties optreden. Een veel voorkomende complicatie is een veneuze trombo-embolie.

Dit wordt ook aangeduid met de afkorting VTE. In feite is VTE een overkoepelende term voor diep-veneuze trombose en een longembolie.

Deze twee aandoeningen zijn voor een groot verantwoordelijk voor de mortaliteit in de ziekenhuispopulatie.

Met mortaliteit bedoelen we het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode, waarin dit getal in relatie tot het aantal individuen in de populatie benoemd wordt. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het de wens is dat dit getal zo laag mogelijk gehouden wordt.

Om een VTE te voorkomen, kan een arts voor verschillende voorzorgsmaatregelen kiezen. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen medicamenteuze en mechanische tromboseprofylaxe.

Medicamenteuze tromboseprofylaxe

Bij medicamenteuze tromboseprofylaxe hebben we het over het inzetten van een antistollingsmedicatie. In de meeste gevallen kiest men er voor om een onderhuidse injectie te plaatsen, waarmee een lage dosering LMWH ingespoten wordt. Dit gebeurt, over het algemeen, één keer per dag.

Mechanische tromboseprofylaxe

Mechanische tromboseprofylaxe is niet te vergelijken met de medicamenteuze tromboseprofylaxe. Nee, bij mechanische tromboseprofylaxe maakt een arts namelijk gebruik van elastische kousen.

Met behulp van de elastische kousen is het mogelijk om het vocht in de benen af te voeren. Ook is het mogelijk om met dergelijke elastische kousen de vorming van trombose te voorkomen.

trombosekousen

Overigens kan een arts er ook voor kiezen om een voet- of beenpomp te gebruiken. Ook dit variant valt onder de noemer mechanische tromboseprofylaxe.

Concluderend

We kunnen concluderen dat de term tromboseprofylaxe onderverdeeld kan worden in twee varianten:

  1. Medicamenteuze tromboseprofylaxe
  2. Mechanische tromboseprofylaxe.

We kunnen ook stellen dat deze twee varianten niet met elkaar te vergelijk zijn. Bij de eerstgenoemde variant draait het namelijk om het toedienen van antistollingsmiddelen, terwijl bij de tweede genoemde variant de elastische kousen een rol spelen.

We kunnen daarnaast ook concluderen dat het verhaal omtrent tromboseprofylaxe medisch behoorlijk gecompliceerd is. Als je op Google ook naar tromboseprofylaxe zoekt, vind je allerlei rapporten en protocollen van (academische) ziekenhuizen. Dat is uiteraard niet zonder reden.

Enerzijds heeft dit te maken met de moeilijkheidsgraad van de preventieve behandeling van trombose. Het lastige van trombose is namelijk dat je dit van de buitenkant niet waar kunt nemen.

Het vormen van een bloedprop in een bloedvat is op weinig manieren direct merkbaar. Mede daarom is het ontzettend belangrijk voor artsen om de juiste afweging te maken: mechanische tromboseprofylaxe of medicamenteuze tromboseprofylaxe.

Behandelingen

Als een patiënt daadwerkelijk trombose heeft, heeft een arts nog enkele behandelingen waar hij/zij uit kunt kiezen. Het meest gebruikte medicijn tegen trombose zijn toch wel de antistollingsmedicijnen. Deze middelen trachten te voorkomen dat het bloed verder gaat stollen.

Hiermee wordt ook direct voorkomen dat de reeds aanwezige bloedprop niet verder kan groeien. Voor veel trombose patiënten bieden deze antistollingsmedicijnen dan ook uitkomst.

Het is wel zaak om deze medicijnen in een juiste dosis en met de juiste frequentie in te nemen.

Het bepalen van de dosis valt onder de verantwoordelijkheid van de arts. Vervolgens is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het innemen van de medicijnen.

Maar, in heel het land bestaan meerdere trombosediensten. Dergelijke diensten helpen trombose patiënten met bijvoorbeeld het meten en aflezen van de bloedwaarden.

Voor veel trombose patiënten biedt deze trombosedienst uitkomst, aangezien de patiënt niet meer elke keer naar het ziekenhuis toe hoeft. Dat scheelt niet alleen veel voor de patiënt, maar ook voor het ziekenhuis personeel.

Daarnaast kan een arts er ook voor opteren om elastische kousen aan een patiënt te geven. Deze elastische kousen hebben een behoorlijke staat van dienst op het gebied van trombose.

Met deze kousen is het namelijk mogelijk om het vocht uit de benen af te laten voeren.

Tevens zorgen deze kousen ervoor dat de trombose zich niet meer verder kan ontwikkelen. Overigens is het wel zo dat elastische kousen voor een langere periode gedragen moeten worden.

De meeste onderzoekers zijn het er over eens dat dit voor een periode van minstens een half jaar geldt.

Slotwoord

Op de vraag ‘Wat is tromboseprofylaxe?’ heb je in dit artikel uitgebreid antwoord gekregen. Zoals je kunt lezen is dit een behoorlijk  hebben wij getracht om het zo simpel mogelijk te houden.

Al met al kunnen we concluderen dat tromboseprofylaxe onder verdeeld kan worden in medicamenteuze tromboseprofylaxe en mechanische tromboseprofylaxe.